Wettelijk statuut vogels

 
Vogelsoorten behorende tot Bijlage 1 Soortenbesluit
De vogels die in Bijlage 1 van het Soortenbesluit opgenomen zijn, betreft alle inheemse vogelsoorten die van nature in het wild leven op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie. Artikel 1 van de Vogelrichtlijn bepaalt immers: "Deze richtlijn heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is" en artikel 5 van de Vogelrichtlijn bepaalt: "Onverminderd de artikelen 7 en 9 nemen de Lidstaten de nodige maatregelen voor de invoering van een algemene regeling voor de bescherming van alle in artikel 1 bedoelde vogelsoorten". De Vogelrichtlijn bevat aldus zelf geen lijst van soorten die onder deze beschrijving vallen, maar de Europese Commissie heeft wel een dergelijke lijst laten opmaken. Deze lijst bevat alle soorten die in een wilde staat op het Europese grondgebied van de Europese Unie zijn waargenomen (tot juni 1999).
 
Het gaat in eerste instantie om soorten die op regelmatige basis in dit gebied tot broeden komen, doortrekken of overwinteren, maar ook om dwaalgasten die slechts zeer sporadisch en op toevallige wijze in de Europese Unie terecht komen. Vermits alle Europese vogelsoorten beschermd moeten worden, worden alle inheemse vogelsoorten ondergebracht onder categorie 2 van Bijlage 1 van het Soortenbesluit. Deze soorten staan hieronder alfabetisch opgelijst. Klik op de soort en ken haar huidig wettelijk statuut. Soorten met de vermelding 'CITES-soort' zijn ook nog eens CITES-plichtig.
 
 
A
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Alk (Alca torda)
Alpengierzwaluw (Apus melba)
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
 
B
Baardman (Panurus biarmicus)
Barbarijse patrijs (Alectoris barbara)
Barmsijs (Carduelis flammea sp.)
Beflijster (Turdus torquatus)
Bergeend (Tadorna tadorna)
Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)
Bijeneter (Merops apiaster)
Bladkoning (Phylloscopus inornatus)
Blauwborst (Luscinia svecica)
Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) - CITES-soort
Blauwe reiger (Ardea cinerea)
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Bokje (Lymnocryptes minimus)
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
Bonte strandloper (Calidris alpina)
Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Boomklever (Sitta europaea)
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Boomleeuwerik (Lullula arborea)
Boompieper (Anthus trivialis)
Boomvalk (Falco subbuteo) - CITES-soort
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)
Bosruiter (Tringa glareola)
Bosuil (Strix aluco) - CITES-soort
Braamsluiper (Sylvia curruca)
Brandgans (Branta leucopsis)
Breedbekstrandloper (Limicola falcinellus)
Brilduiker (Bucephala clangula)
Bruine boszanger (Phylloscopus fuscatus)
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) - CITES-soort
Buidelmees (Remiz pendulinus)
Buizerd (Buteo buteo) - CITES-soort
 
C
Canadese gans (Branta canadensis)
Cetti’s zanger (Cettia cetti)
Cirlgors (Emberiza cirlus)
 
D
Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
Dougalls stern (Sterna dougallii)
Draaihals (Jynx torquilla)
Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Drieteenstrandloper (Calidris alba)
Duinpieper (Anthus campestris)
Dwerggans (Anser erythropus)
Dwerggors (Emberiza pusilla)
Dwergmeeuw (Larus minutes)
Dwergstern (Sterna albifrons)
 
E
Eider (Somateria mollissima) - vroeger Eidereend genoemd
Ekster (Pica pica)
Europese kanarie (Serinus serinus)
 
F
Fazant (Phasianus colchicus)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
Frater (Carduelis flavirostris)
Fuut (Podiceps cristatus)
 
G
Gaai (Garrulus glandarius) - vroeger Vlaamse gaai genoemd
Geelgors (Emberiza citronella)
Geelpootmeeuw (Larus cachinnans)
Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
Gele kwikstaart (Motacilla flava)
Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)
Gestreepte strandloper (Calidris melanotos)
Gierzwaluw (Apus apus)
Glanskop (Parus palustris)
Goudhaan (Regulus regulus) - vroeger Goudhaantje genoemd
Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Goudvink (Pyrrhuyla pyrrhula)
Grasmus (Sylvia communis)
Graspieper (Anthus pratensis)
Graszanger (Cisticola juncidis)
Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus)
Grauwe gans (Anser anser)
Grauwe gors (Miliaria calandra)
Grauwe kiekendief (Circus pygargus) - CITES-soort
Grauwe klauwier (Lanius collurio)
Grauwe pijlstormvogel (Puffinus griseus)
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
Griel (Burhinus oedicnemus)
Grijze gors (Emberiza cia)
Groene specht (Picus viridis)
Groenling (Carduelis chloris)
Groenpootruiter (Tringa nebularia)
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Grote burgemeester (Larus hyperboreus)
Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)
Grote jager (Catharacta skua)
Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)
Grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Grote mantelmeeuw (Larus marinus)
Grote pieper (Anthus richardi)
Grote stern (Sterna sandvicensis)
Grote trap (Otis tarda) - CITES-soort
Grote zaagbek (Mergus merganser)
Grote zee-eend (Milanitta fusca)
Grote zilverreiger (Casmerodius albus) - CITES-soort
Grutto (Limosa limosa)
 
H
Havik (Accipiter gentiles) - CITES-soort
Heggenmus (Prunella modularis)
Holenduif (Columba oenas)
Hop (Upupa epops)
Houtduif (Columba palumbus)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Huismus (Passer domesticus)
Huiszwaluw (Delichon urbica)
 
IJ
IJsduiker (Gavia immer)
IJseend (Clangula hyemalis)
IJsgors (Calcarius lapponicus)
IJsvogel (Alcedo atthis)
 
J
Jan-van-gent (Morus bassanus)
 
Kanoet (Calidris canutus)
Kauw (Corvus monedula)
Keep (Fringilla montifringilla)
Kemphaan (Philomachus pugnax)
Kerkuil (Tyto alba) - CITES-soort
Kievit (Vanellus vanellus)
Klapekster (Lanius excubitor)
Klein waterhoen (Porzana parva)
Kleine alk (Alle alle)
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
Kleine burgemeester (Larus glaucoides)
Kleine jager (Stercorarius parasiticus)
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)
Kleine plevier (Charadrius dubius)
Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus)
Kleine strandloper (Calidris minuta)
Kleine trap (Tetrax tetrax) - CITES-soort
Kleine vliegenvanger (Ficedula parva)
Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) - CITES-soort
Kleine zwaan (Cygnus columbianus)
Kleinst waterhoen (Porzana pusilla)
Kleinste jager (Stercorarius longicaudus)
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Kneu (Carduelis cannabina)
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Koekoek (Cuculus canorus)
Koereiger (Bubulcus ibis) - CITES-soort
Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Kolgans (Anser albifrons)
Koolmees (Parus major)
Koperwiek (Turdus iliacus)
Korhoen (Tetrao tetrix)
Kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla)
Kraai (Corvus corone corone) - vroeger Zwarte kraai genoemd
Kraanvogel (Grus grus) - CITES-soort
Krakeend (Anas strepera)
Kramsvogel (Turdus pilaris)
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
Krooneend (Netta rufina)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Kuhls pijlstormvogel (Calonectris diomedea)
Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis)
Kuifduiker (Podiceps auritus)
Kuifeend (Aythya fuligula)
Kuifleeuwerik (Galerida cristata)
Kuifmees (Parus cristatus)
Kwak (Nycticorax nycticorax)
Kwartel (Coturnix coturnix)
Kwartelkoning (Crex crex)
 
L
Lachstern (Sterna nilotica)
Lepelaar (Platalea leucorodia) - CITES-soort
 
M
Matkop (Parus montanus)
Meerkoet (Fulica atra)
Merel (Turdus merula)
Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
Middelste jager (Stercorarius pomarinus)
Middelste zaagbek (Mergus serrator)
Moerassneeuwhoen (Lagopus lagopus)
Morinelplevier (Charadrius morinellus)
 
N
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Nonnetje (Mergellus albellus)
Noordse nachtegaal (Luscinia luscinia)
Noordse pijlstormvogel (Puffinus puffinus)
Noordse stern (Sterna paradisaea)
Noordse stormvogel (Fulmarus glacialis)
Notenkraker (Nucifraga caryocatactes)
 
O
Oehoe (Bubo bubo) - CITES-soort
Oeverloper (Actitis hypoleucos)
Oeverpieper (Anthus petrosus)
Oeverzwaluw (Riparia riparia)
Ooievaar (Ciconia ciconia)
Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta)
Ortolaan (Emberiza hortulana)
 
P
Paap (Saxicola rubetra) - vroeger Paapje genoemd
Paarse strandloper (Calidris maritima)
Pallas’ boszanger (Phylloscopus proregulus)
Papegaaiduiker (Fratercula arctica)
Parelduiker (Gavia arctica)
Patrijs (Perdix perdix)
Pestvogel (Bombycilla garrulus)
Pijlstaart (Anas acuta)
Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)
Poelruiter (Tringa stagnatilis)
Poelsnip (Gallinago media)
Pontische meeuw (Larus cachinnans)
Porseleinhoen (Porzana porzana)
Purperreiger (Ardea purpurea)
Putter (Carduelis carduelis)
 
R
Ralreiger (Ardeola ralloides)
Ransuil (Asio otus) - CITES-soort
Regenwulp (Numenius phaeopus)
Reuzenstern (Sterna caspia)
Rietgans (Anser fabalis)
Rietgors (Emberiza schoeniclus)
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Ringmus (Passer montanus)
Rode patrijs (Alectoris rufa)
Rode wouw (Milvus milvus) - CITES-soort
Roek (Corvus frugilegus)
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Roodborst (Erithacus rubecula)
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)
Roodhalsgans (Branta ruficollis) - CITES-soort
Roodkeelduiker (Gavia stellata)
Roodkeelpieper (Anthus cervinus)
Roodkopklauwier (Lanius senator)
Roodmus (Carpodacus erythrinus)
Roodpootvalk (Falco vespertinus) - CITES-soort
Rosse franjepoot (Phalaropus fulicaria)
Rosse grutto (Limosa lapponica)
Rotgans (Branta bernicla)
Roze spreeuw (Sturnus roseus)
Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) - CITES-soort
 
S
Scharrelaar (Coracias garrulus)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Sijs (Carduelis spinus)
Slangenarend (Circaetus gallicus) - CITES-soort
Slechtvalk (Falco peregrinus) - CITES-soort
Slobeend (Anas clypeata)
Smelleken (Falco columbarius) - CITES-soort
Smient (Anas penelope)
Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)
Snor (Locustella luscinioides)
Sperwer (Accipiter nisus) - CITES-soort
Sperwergrasmus (Sylvia nisoria)
Spotvogel (Hippolais icterina)
Spreeuw (Sturnus vulgaris)
Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) - vroeger Sprinkhaanrietzanger genoemd
Staartmees (Aegithalos caudatus)
Steenloper (Arenaria interpres)
Steenuil (Athene noctua) - CITES-soort
Steltkluut (Himantopus himantopus)
Steppenkiekendief (Circus macrourus) - CITES-soort
Stormmeeuw (Larus canus)
Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus)
Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
 
T
Tafeleend (Aythya farina)
Taigaboomkruiper (Certhia familiaris)
Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Temmincks strandloper (Calidris temminckii)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Toppereend (Aythya marila)
Torenvalk (Falco tinnunculus) - CITES-soort
Tuinfluiter (Sylvia borin)
Tureluur (Tringa totanus)
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
 
V
Vaal stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa)
Vale gier (Gyps fulvus) - CITES-soort
Veldleeuwerik (Alauda arvensis)
Velduil (Asio flammeus) - CITES-soort
Vink (Fringilla coelebs)
Visarend (Pandion haliaetus) - CITES-soort
Visdief (Sterna hirundo)
Vorkstaartmeeuw (Larus sabini)
Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus) - vroeger Vuurgoudhaantje genoemd
 
W
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Waterpieper (Anthus spinoletta)
Waterral (Rallus aquaticus)
Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola)
Watersnip (Gallinago gallinago)
Waterspreeuw (Cinclus cinclus)
Wespendief (Pernis apivorus) - CITES-soort
Wielewaal (Oriolus oriolus)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
Wintertaling (Anas crecca)
Witbandkruisbek (Loxia leucoptera)
Witgat (Tringa ochropus) - vroeger Witgatje genoemd
Witoogeend (Aythya nyroca) - CITES-soort
Witte kwikstaart (Motacilla alba)
Witvleugelstern (Chlidonias leucopterus)
Witwangstern (Chlidonias hybridus)
Woudaap (Ixobrychus minutus) - vroeger Woudaapje genoemd
Wulp (Numenius arquata)
 
Z
Zanglijster (Turdus philomelos)
Zeearend (Haliaeetus albicilla) - CITES-soort
Zeekoet (Uria aalge)
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
Zomertaling (Anas querquedula) - CITES-soort
Zomertortel (Streptopelia turtur) - vroeger ook Tortelduif of Europese tortel genoemd - CITES-soort
Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)
Zwarte mees (Parus ater ater)
Zwarte ooievaar (Ciconia nigra) - CITES-soort
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Zwarte ruiter (Tringa erythropus)
Zwarte specht (Dryocopus martius)
Zwarte stern (Chlidonias niger)
Zwarte wouw (Milvus migrans) - CITES-soort
Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)
Zwartkop (Sylvia atricapilla)
Zwartkopgors (Emberiza melanocephala)
Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
Go to top