Advocaat van de fauna

 
Volgens juristen en rechtsdeskundigen is Vogelbescherming Vlaanderen wellicht dé natuurvereniging in het Vlaamse landsgedeelte die op de meest consequente wijze, naast de andere wegen, ook de juridische weg bewandelt. Onder meer stelt onze vereniging zich doorgaans burgerlijke partij bij misdrijven inzake vogelbescherming en jacht. Uit de tientallen vonnissen en arresten die in de ‘Databank Milieurechtspraak’ zijn opgenomen, blijkt dat dit meestal met succes gebeurt. De vereniging wordt dan ook wel vaak 'Advocaat van de fauna' genoemd.
 
Om twijfelachtige wetgevingen bij te sturen, leidt onze organisatie regelmatig procedures in bij de Raad van State. De meest recente overwinning op dat niveau is toch wel het arrest van de Raad van State van 11 februari 2016 inzake het uitzetten van fazanten ten behoeve van de jacht. Het arrest vernietigde artikel 65 van het Besluit van de Vlaamse regering van 25 april 2014 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de jacht kan worden uitgeoefend, kortweg het Jachtvoorwaardenbesluit genoemd. Daardoor is er geen rechtsgrond meer om in gevangenschap geboren en opgekweekte fazanten in de natuur uit te zetten. Als natuurvereniging moet je dus goed op de hoogte zijn van de geldende reglementeringen om adequaat te kunnen optreden.
 
 
 
 
       Soortenbescherming
 
       Jachtregelgeving
 
 
       Iets verdachts gezien?
Go to top