Wat is een nalatenschap?


Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. De manier waarop de nalatenschap verdeeld wordt, wordt bepaald bij wet. Indien u speciale wensen heeft, kan u dat vastleggen in een testament. Het bepaald goed of de bepaalde som die u in uw testament nalaat aan een organisatie als Vogelbescherming Vlaanderen wordt een ‘legaat’ genoemd. Er bestaan drie soorten legaten:

1. Een bijzonder legaat: de erfgenaam krijgt geen gedeelte of percentage van de nalatenschap maar wel een welbepaalde som geld of een nauwkeurig omschreven goed zoals een huis, alle juwelen, een schilderij, …

2. Een legaat te algemenen titel: de erflater legateert een gedeelte of percentage van zijn goederen, bijvoorbeeld een vierde van de goederen, alle roerende of alle onroerende goederen, de helft van de onroerende goederen, …

3. Een algemeen legaat: één of meerdere personen erven de algemeenheid van goederen die u bij uw overlijden nalaat. Dit impliceert niet dat die personen ook alle goederen van de nalatenschap effectief ontvangen. Zij ontvangen enkel de rest van de nalatenschap waarover u niet op een andere wijze (via een bijzonder legaat of via een legaat te algemenen titel) heeft beschikt.

 

Go to top