Stel het tuinwerk nog wat uit

26 mei 2016
 
Als het mooi weer is, hoor je in heel wat tuinen vervelend motorgeronk: luidruchtige haagscharen, sputterende kettingzagen, grasmaaiers en zelfs bladblazers. Dit jaar zorgde de late voorjaarsspurt ervoor dat bomen, struiken, klimop en hagen (pas in mei) explosief groeiden. Ideaal voor vogels als merels en heggenmussen die daarin graag hun nest bouwen, iets wat vele tuiniers in alle ijver wel eens uit het oog durven te verliezen. Vele vogelsoorten hebben meerdere broedsels per jaar. Dit betekent dat je zelfs tot in augustus afhankelijke nestjongen kan aantreffen in de tuin. Vogelbescherming Vlaanderen wil daarom iedereen aanraden om omvangrijke snoei- en kapwerken uit te stellen tot in het najaar.
 
 
 
 
Alle bij ons in de vrije natuur levende, inheemse vogelsoorten genieten een zekere bescherming. Dit houdt onder meer in dat ook hun nesten, hun eieren en hun jongen beschermd zijn. Je mag in principe geen nesten wegnemen, vernielen of beschadigen. Daarnaast geldt er een verbod op het 'opzettelijk' en 'betekenisvol' verstoren van beschermde vogelsoorten, in het bijzonder tijdens de voortplantingsperiode en tijdens de periode dat de jongen afhankelijk zijn van hun ouders. Het Soortenbesluit van 15 mei 2009 biedt hiervoor de nodige wettelijke basis. Meer bepaald artikel 10 §1, 3° en artikel 14. In het hedendaagse bosbeheer houdt men momenteel rekening met de zogenaamde ‘schoontijd’: dit is de periode waarin in het bos niet geëxploiteerd en geruimd mag worden, precies omwille van de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van kwetsbare vegetaties of om andere ecologische redenen.
 
 
Merels bouwen vaak hun nest in dichte hagen. Snoeien in de broedperiode is dus geen goed idee.
 
 
Deze periode loopt normaal gezien van 1 april tot 30 juni, maar kan altijd aangepast worden aan de omstandigheden. Vogelbescherming Vlaanderen doet hierbij alvast een oproep naar de Vlaamse overheid toe om de uitbreiding van de schoontijd minstens tot en met de maand augustus op de agenda te plaatsen. Vanaf september is de broedperiode voor de meeste vogels afgelopen. Moet er in de tuin toch een boom weg, dan ben je verplicht om voor hoogstammige bomen met een omtrek van meer dan één meter, gemeten één meter boven het maaiveld, een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Steden en gemeenten kunnen op hun beurt ook hun steentje bijdragen door bijkomende voorwaarden op te leggen in de vergunning. Hierin kan men bv. de verplichting opleggen om rekening te houden met de vermelde schoontijd zodat het broedseizoen van de vogels in alle rust kan verlopen.
Go to top