Sjoemelende jager veroordeeld

 
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent veroordeelde deze ochtend Rudy D. uit Merelbeke voor valsheid in geschrifte. De hardleerse jager legde herhaaldelijk en bewust een foutief jachtplan neer bij de bevoegde arrondissementscommissaris om in de Merelbeekse Roskamwijk te kunnen jagen. Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich in 2015, samen met vijf gedupeerde burgers uit de onmiddellijke omgeving, burgerlijke partij en eiste een schadevergoeding. De rechter beschouwde de eis als ontvankelijk en kende aan Vogelbescherming Vlaanderen een schadevergoeding van 1250 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 780 euro toe. De vijf buurtbewoners die zich burgerlijke partij stelden, krijgen van de veroordeelde eveneens een schadevergoeding van elk 500 euro. Rudy D. werd veroordeeld tot een effectieve boete van 9000 euro en een gevangenisstraf van vier maanden met uitstel. De rechter trok ook zijn jachtverlof in. Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder tevreden met dit vonnis en kijkt nu al in de richting van de vele andere jagers die op dezelfde manier als Rudy D. hun jachtplannen inkleuren.
 
 
Het gerechtsgebouw in Gent — © Jan Rodts
 
 
In 2013 diende Rudy D. een jachtplan in met een oppervlakte van maar liefst 89 hectare. Daarin werden gronden opgenomen van onder andere de 'Faculteit Dierengeneeskunde' van de Universiteit Gent, Kasteeldomein Mijleke (eigenaar Marc Coucke), de Merelbeekse Sociale Woningen, de Gemeente Merelbeke zelf en de Kerkfabriek. Bijkomend tekende de jager nog eens meer dan 400 particuliere percelen (weiden, tuinen, huizen en volledige straten) in op zijn jachtplan. Alles gebeurde zonder medeweten en dus zonder toestemming van de betrokken eigenaars. Op initiatief van één van de burgerlijke partijen werd een eerste poging ondernomen om de bewoners te informeren over deze situatie en desgevallend de frauduleus ingekleurde percelen te schrappen uit het jachtplan.
 
Zo ging er meteen al meer dan 30 ha af: 192 percelen werden uitgekleurd op het jachtplan. De veroordeelde diende daaropvolgend in juni 2014 een nieuw jachtplan in bij de Oost-Vlaamse arrondissementscommissaris. Ook in deze nieuwe versie bleken nog tal van hectaren onrechtmatig ingekleurd. Immers, jagers moeten over een minimumoppervlakte van 40 hectare aaneengesloten terrein beschikken om met het geweer te mogen jagen. Na een tweede uitkleuringsronde schoot nog een totale oppervlakte van om en bij 30 hectare over, waarvan slechts 17 hectare aaneengesloten.
 
 
© Richard Semik / Shutterstock
 
 
Een jachtplan is een openbaar ‘geschrift’ dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het is tevens een weergave van alle percelen waarop men als jager het jachtrecht heeft of claimt en waarop elkeen (ook handhavingsdiensten) kan zien waar er gejaagd wordt. Op basis van dit document eigent de jager zich dus het recht toe om jachtactiviteiten uit te oefenen. De arrondissementscommissaris als overheidsambtenaar officialiseert dit document. Als jagers percelen inkleuren zonder toelating of medeweten van de eigenlijke eigenaars/jachtrechthouders pleegt men valsheid in geschrifte. Dit vonnis is een duidelijke vingerwijzing naar vele andere jagers in Vaanderen die hun jachtplannen met een dikke stift inkleuren. De rechter laakt ook het feit dat burgers het initiatef moeten nemen om na te trekken of hun eigendom al dan niet is ingekleurd in een jachtplan. Dit is inderdaad de wereld op z'n kop. Vogelbescherming Vlaanderen kijkt hiervoor in de richting van de Vlaamse regering.
 
 
© Alarich / Shutterstock
 
 
De inmiddels bekende 'Roskamzaak' betekende de start van een grootschalige bewustmakingscampagne: ‘Schiet in Actie’. Met deze campagne wil Vogelbescherming Vlaanderen burgers sensibiliseren over het feit dat de kans reëel is dat hun eigendom(men) zonder hun toestemming in een of ander jachtplan zijn opgenomen. Ondertussen meldden zich al meer dan 2000 burgers aan via de website Schietinactie.be. Vogelbescherming Vlaanderen hoopt dat de rechtspraak het annexeren van andermans eigendommen in een jachtplan officieel kwalificeert als valsheid in geschrifte. De vereniging rekent er ook op dat Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege de fraude zeer ernstig neemt en ze de jachtplannen een grondige schoonmaakbeurt zal geven.
Go to top