Engagementsverklaring: neen tegen giftig lokaas

 
Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en haar collega bevoegd voor Dierenwelzijn, Ben Weyts, hebben op 19 december 2017 – samen met elf belangenverenigingen – een charter ondertekend tegen het gebruik van vergiftigd lokaas. Ook VRT-journalist Ruben Van Gucht ondertekende het charter, want hij bond de kat de bel aan. Hij verloor eerder dit jaar immers zijn hond nadat die werd vergiftigd tijdens een wandeling in de natuur. De ondertekenaars zijn het er over eens dat de geldende wetgeving (Soortenbesluit van 15 mei 2009, Jachtdecreet van 24 juli 1991) op zich voldoende duidelijk is. Bij autopsie van vergiftigde dieren worden nochtans vaak werkzame stoffen aangetroffen die wettelijk noch verkocht, noch in bezit gehouden, noch gebruikt mogen worden. Bezitters van producten (in stock) die niet langer toegelaten zijn in de Europese Unie, moeten voldoen aan de wettelijke inleveringsplicht.
 
 

Een vos, gestorven aan de gevolgen van opzettelijke vergiftiging — © Jan Rodts
 
 
Toch worden er in de praktijk nog vergiftigde lokazen of verboden producten gebruikt, vaak om op een clandestiene en geluidloze wijze vossen, marters, roofvogels of andere natuurlijke predators te doden. Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich in het verleden al in heel wat zaken burgerlijke partij. Op 20 oktober jl. veroordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne nog een beëdigd 'bijzonder veldwachter' uit Veurne wegens het opzettelijk vergiftigen van drie bruine kiekendieven én voor het onwettelijk bezit en gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen zoals Aldicarb (merknaam Temik), Carbofuran (merk Curater) en Chloorpyrifos (merk Parathion). De rechtbank legde hem een geldboete op van 1500 euro. Aan de burgerlijke partij Vogelbescherming Vlaanderen diende hij daarbovenop een morele schadevergoeding van 2500 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1080 euro te betalen.
 
De ondertekenaars van het charter engageren zich om te communiceren naar hun leden over de problematiek van vergiftigd lokaas, aandacht te besteden aan de problematiek tijdens vergaderingen en, indien nodig, te communiceren naar het brede publiek. Het Agentschap Natuur en Bos voorziet onder meer een centraal contactpunt voor meldingen van incidenten en staat ook in voor het gevolg dat hieraan gegeven wordt. Het gaat om de Hubertus Vereniging Vlaanderen, Landelijk Vlaanderen, Landelijke Gilden, Aviornis Internationaal, Algemene Vinkeniersbond, Vinkeniers Midden-België, World Pheasant Association Benelux, Belgische Vereniging van Parkieten- en Papegaaienliefhebbers, Vlaamse Fokkerijcommissie Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus en Vogelbescherming Vlaanderen.
 
 
De vondst van een vergiftigde buizerd met in de andere zak een met gif bewerkte vrouwelijke wilde eend — © Jan Rodts
 
 
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts: "Nog te veel word ik als minister van Dierenwelzijn geconfronteerd met getuigenissen van Vlamingen die hun huisdier hebben verloren door gif dat doelbewust geplaatst is. Vandaag beleven we een doorbraak in die zin dat verschillende verenigingen en federaties, van de vinkeniers tot de jagers, de problematiek erkennen en er tegen willen optreden", aldus Weyts. "Wie moedwillig dieren vergiftigt, hoort in geen enkele vereniging thuis, die moeten er uit. Dat kan het imago van de betrokken verenigingen enkel ten goede komen".
 
Vogelbescherming Vlaanderen roept iedereen op om verdachte activiteiten of mogelijke inbreuken in het veld te melden. Dat kan bij Vogelbescherming Vlaanderen zelf of rechtstreeks bij de Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Go to top