Kerkuilwerkgroep Vlaanderen


Eind jaren ’70 stond de kerkuil (Tyto alba) op de ‘Rode Lijst’ van de met uitsterven bedreigde vogelsoorten in België. Op het einde van 1979 werd een werkgroep opgericht met als voornaamste doel het behoud van de kerkuil als broedvogel in ons land. Nu, 35 jaar na de oprichting van deze speciale werkgroep, gaat het terug beter met de kerkuil in Vlaanderen. In Vlaanderen werd in 1980 door de Kerkuilwerkgroep (toen nog ‘Werkgroep Bescherming Roofvogels’ genoemd, later het ‘Nationaal Kerkuilproject’) een grootscheepse inventarisatie opgezet. Een gelijkaardige, maar veel kleinschaliger actie werd in Wallonië op touw gezet. Al snel bleek een nijpend tekort aan broedgelegenheid en fragmentering van de habitats aan de basis te liggen van de sterke achteruitgang van het kerkuilenbestand. Combilid van Vogelbescherming Vlaanderen én de Kerkuilwerkgroep ben je voor 24 euro voor één jaar. Meer details vind je op onze word lid pagina.

   
 
        ► Soortbeschermingsplan
 
         Samenwerkingsovereenkomst
 
         Nieuwsbrief
 
         Contactgegevens
Go to top