Bescherming natuurgebieden


Vogelbescherming Vlaanderen beheert verschillende ornithologisch en botanisch waardevolle natuurgebieden, destijds aangekocht door de nationale vereniging voor vogelbescherming (KBVBV). Het gaat vooral om getijdengebieden (schorren en slikken) langs de Schelde. Getijdenrivieren zijn van cruciale betekenis voor trekvogels, wintergasten en broedvogels. Tijdens de doortrek- en winterperiode worden in het Schelde-estuarium meer dan 150.000 watervogels geteld! Het gaat voornamelijk om steltlopers, eenden en ganzen. De nadruk ligt op het beheer van de natuurgebieden en niet meer op de verwerving ervan, omdat zowel andere natuurverenigingen als de overheid bijzonder actief zijn op dit domein.
 Het natuurreservaat 'Cramp' langs de Schelde te Moerzeke-Kastel (Oost-Vlaanderen)

Go to top