TITEL VIII. – Huishoudelijk reglement


Art. 46. De Algemene Vergadering beslist over het door de Raad van Bestuur voorgestelde Huishoudelijk Reglement. Wijzigingen aan het Huishoudelijk Reglement kunnen worden opgesteld door de Raad van Bestuur, doch dienen ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Bij dit Huishoudelijk Reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of van de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of hun rechtverkrijgenden alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.
 
Art. 47. Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 of de wetgeving die deze wet zou vervangen, toepasselijk de algemene bepalingen, het Huishoudelijk Reglement en de gebruiken ter zake.
Go to top