TITEL VI. – Financiële middelen, rekeningen, balans


Art. 40. §1. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Na goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de Algemene Vergadering zich uit, bij afzonderlijke stemming, over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, de commissaris. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW-wet vermelde stukken, binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, of indien de wet dit vereist, bij de Nationale Bank van België.

§2. Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van de VZW-wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van controle over alle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vereniging.

Art. 41. De inkomsten van de vereniging worden onder meer samengesteld door:

  1. de bijdragen van de toegetreden leden ;
  2. giften in natura en in geld ;
  3. legaten, fondsen en stichtingen ;
  4. de opbrengst van kapitalen ;
  5. toelagen verleend door de overheid ;
  6. de opbrengst van activiteiten door de vereniging georganiseerd.

Art. 42. De beschikbare fondsen worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering belegd in ethische beleggingsfondsen op voordracht van de Raad van Bestuur.

Art. 43. De penningmeester geeft geldige kwijting ten opzichte van derden.

Art. 44. De aangifte voor de taks ter vergoeding van successierechten wordt ondertekend door de secretaris van de vereniging.

Go to top