TITEL V. – Algemene Vergadering


Art. 30. De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft als exclusieve bevoegdheden de wijziging van de statuten, de benoeming en afzetting van bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid en de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.

Art. 31. De Algemene Vergadering wordt twee keer per jaar gehouden. Op de eerste vergadering legt de Raad van Bestuur de financiële balans en het jaarverslag van het voorbije jaar voor aan de Algemene Vergadering. Deze eerste vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Op de tweede vergadering legt de Raad van Bestuur het werkingsprogramma voor het komende jaar en de begroting ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering. Bijzondere Algemene Vergaderingen worden door de Raad van Bestuur bijeengeroepen wanneer dat gewenst is. De Algemene Vergadering kan eveneens worden bijeengeroepen op vraag van één vijfde van de leden.

Art. 32. Alle leden worden ten minste acht dagen vóór de Algemene Vergadering per gewone brief opgeroepen. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter of de secretaris. Ze vermeldt dag, uur en plaats. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door één twintigste van het totale aantal leden, wordt op de agenda gebracht.

Art. 33. De leden kunnen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, mits een geschreven volmacht. Geen enkele mandataris mag meer dan één lid vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur bepaalt de vorm van procuraties die moeten worden neergelegd op de maatschappelijke zetel, minstens drie volle dagen vóór de vergadering.

Art. 34. Behoudens indien de wet het anders bepaalt, is de Algemene Vergadering regelmatig samengesteld welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden is, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen en is in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend. De stemmingen kunnen geheim gebeuren.

Art. 35. §1. De Algemene Vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten, zonder wijziging van het doel van de vereniging, indien de voorgestelde wijziging in de oproepingsbrief staat vermeld en indien de Algemene Vergadering door twee derde van de leden wordt bijgewoond of is vertegenwoordigd. Een wijziging van de statuten, zonder wijziging van het doel, kan alleen worden aangenomen bij meerderheid van twee derde van de stemmen. Indien twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen die beslissingen neemt, ongeacht het aantal aanwezige leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

§2. In geval van uitsluiting van een lid, van de wijziging van het doel van de vereniging en van omzetting van de vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met sociaal oogmerk, zal de in de wet voorgeschreven procedure worden nageleefd.

Art. 36. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, bij zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter. De voorzitter duidt de dagsecretaris aan die instaat voor het verslag.

Art. 37. De Algemene Vergadering beraadslaagt over de voorstellen die door de Raad van Bestuur of door de leden werden geformuleerd en die op de dagorde staan. De besluiten van de Algemene Vergadering worden ter kennis gebracht van de leden door middel van een schriftelijk verslag dat hen via de post wordt toegezonden.

Art. 38. Het verslag van de Algemene Vergadering moet op de volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering door de aanwezige bestuurders en door de leden ter goedkeuring worden voorgelegd en ondertekend. Aan derden met een rechtmatig belang, wordt op hun verzoek en met betrekking tot de punten die hen aanbelangen, een uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering bezorgd. Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging, voor zover de vereniging geen commissaris heeft benoemd.

Art. 39. De Algemene Vergadering benoemt, voor zover de wet dit vereist, de commissarissen van de vereniging in overeenstemming met de in art. 40, §2 van deze statuten bepaalde regels.

Go to top