TITEL IV. – Raad van Bestuur


Art. 17. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur die is samengesteld uit minstens zeven en maximum twintig personen. De Raad van Bestuur treedt op als college. Het aantal bestuurders moet in elk geval lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering gekozen bij gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Een zelfde regeling geldt voor het afzetten en/of uitsluiten van een bestuurder.

Art. 18. §1. De termijn van het mandaat van de bestuurders bedraagt vijf jaar. De vernieuwing van eenderde van de Raad van Bestuur heeft plaats om de vijf jaar. Uittredende bestuurders worden bepaald bij loting en zijn herkiesbaar. Bij het open blijven van één of meerdere bestuurderposten, kan de Algemene Vergadering voorzien in hun vervanging. De vervanger beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt. Het mandaat van de bestuurders eindigt door ontslag, overlijden of bij beslissing van de Algemene Vergadering.

§2. In geval van voortijdig ontslag van een bestuurder, duidt de Algemene Vergadering een vervanger aan, die dit mandaat waarneemt tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Het op deze vergadering gekozen lid voleindigt het open gekomen mandaat.

§3. Indien door vrijwillig ontslag, verstrijken van termijn of afzetting, het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijke minimum, dan blijven de bestuurders in functie tot in hun vervanging is voorzien.

Art. 19. De Raad van Bestuur kiest in zijn midden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De ondervoorzitter vervult de functie van voorzitter bij afwezigheid van deze laatste. Bij afwezigheid van de voorzitter én de ondervoorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste onder de aanwezige bestuurders.

Art. 20. De Raad van Bestuur komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter, minstens zes keer per jaar en zo dikwijls als de belangen van de vereniging het vereisen. Hij moet worden bijeengeroepen wanneer drie bestuurders daar schriftelijk om verzoeken. De uitnodiging voor de vergaderingen wordt minstens één week op voorhand aan de leden bezorgd. De uitnodiging is vergezeld van de dagorde. Elke bestuurder mag hierop punten laten inschrijven, waarvan hij het nodig acht dat ze worden besproken.

Art. 21. Alleen voor de punten die op de dagorde staan, kan de Raad van Bestuur een beslissing nemen. Hiervan kan alleen worden afgeweken als de Raad van Bestuur op de valreep een extra punt aanbrengt, waarvoor een dringende beslissing moet worden genomen. Beslissingen van de Raad van Bestuur zijn slechts geldig bij een meerderheid van de stemmen.

Art. 22. Iedere bestuurder beschikt over één stem. De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend. Indien minstens de helft van de aanwezige bestuurders hierom verzoekt, is de stemming geheim.

Art. 23. §1. De Raad van Bestuur zet zich in voor de optimale werking van Vogelbescherming Vlaanderen binnen de context van en de structuren in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, lenen of uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken, enz. De Raad van Bestuur of zijn gemachtigde vertegenwoordigt de vereniging in alle rechtszaken.

§2. De Raad van Bestuur kan, voor de zaken waarvoor ze zelf bevoegd is en, in voorkomend geval voor de duur die zij bepaalt, aan een derde, al dan niet lid van de Raad van Bestuur, de bevoegdheid geven om de Raad te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Deze persoon is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur. De benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging geschieden in overeenstemming met deze statuten.

Art. 24. De Raad van Bestuur brengt minstens één maal per jaar verslag uit aan de Algemene Vergadering over de uitvoering van zijn mandaat.

Art. 25. De Raad van Bestuur kan de uitvoering van bepaalde opdrachten toevertrouwen aan één of meerdere van zijn leden, tegen de voorwaarden die hij vastlegt.

Art. 26. Van de vergaderingen van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt dat binnen de twee daaropvolgende weken wordt toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur, ook aan de leden die niet op de vergadering aanwezig waren.

Art. 27. Iedere verandering in de samenstelling van de Raad van Bestuur is aan de openbare bekendmaking onderworpen in overeenstemming met de wet.

Art. 28. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur is niet verenigbaar met de uitoefening van een politiek mandaat.

Art. 29. §1. De Raad van Bestuur benoemt onder haar verantwoordelijkheid een Dagelijks Bestuur onder de leden van de Raad van Bestuur. Het bestaat uit minimum twee en maximaal vijf personen. In elk geval bestaat het Dagelijks Bestuur uit minder leden dan de Raad van Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kan zich laten vervangen door een gevolmachtigde plaatsvervanger.

§2. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor alle verrichtingen of handelingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven of de behoeften die om reden, zowel van het mindere belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een spoedige beslissing te nemen, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen. Het Dagelijks Bestuur is tevens bevoegd voor alle handelingen ter uitvoering van beslissingen van de Raad van Bestuur. Deze delegatie aan het Dagelijks Bestuur is op ieder ogenblik herroepbaar en hoeft niet te worden gemotiveerd.

§3. De Raad van Bestuur delegeert, onder haar verantwoordelijkheid, bevoegdheden aan het Dagelijks Bestuur. Elke bestuurder die deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur kan in en buiten rechte alleen optreden en de vereniging vertegenwoordigen voor de handelingen van dagelijks bestuur.

§4. De vereniging wordt voor de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur geldig verbonden door de handtekening van de voorzitter of van de secretaris of van de penningmeester of van elk daartoe door de Raad van Bestuur gemachtigd lid van de Raad van Bestuur of personeelslid. De penningmeester, de secretaris en de voorzitter en elk daartoe door de Raad van Bestuur gemachtigd lid van de Raad van Bestuur of personeelslid kunnen namens de vereniging financiële verbintenissen, overschrijvingen en stortingen, kwijtingen en ontlastingen ondertekenen en bij het ontvangen van aangetekende zendingen voor ontvangst tekenen.

[§5. De door de Raad van Bestuur aangestelde directeur treedt namens de verenging rechtsgeldig op voor alle personeelsaangelegenheden, contacten met het sociaal secretariaat, de vakbonden, de arbeidsinspectie, enz. De aanwerving van personeel en alle bijhorende bepalingen in de arbeidsovereenkomsten met personeelsleden vallen onder de bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur. Het ontslag van een personeelslid valt onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. Indien dergelijk ontslag bij hoogdringendheid dient geagendeerd, kan de Raad van Bestuur in spoedvergadering worden samengeroepen. In dat geval dienen de uitnodigingen ten minste twee dagen voor de spoedvergadering verzonden te worden.] (B.S. 13/02/2009).

Go to top