TITEL III. – Samenstelling, organisatie, leden


Art. 8. De vereniging is samengesteld uit leden en toegetreden leden. De rechten en de plichten van de leden, zoals bepaald door de wet en de statuten, zijn niet van toepassing op de toegetreden leden, tenzij de statuten anders bepalen. De oprichters zijn de eerste leden. Het aantal leden en toegetreden leden is onbeperkt.

Art. 9. De leden vormen de Algemene Vergadering. Door hun persoonlijke inzet dragen zij actief bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging. Zij alleen genieten integraal van de maatschappelijke rechten, d.w.z. dat alleen zij stemrecht hebben op de Algemene Vergadering.

Art. 10. §1. Om als lid van de vereniging te worden aanvaard, moet men:

  1. meerderjarig zijn ;
  2. voorgedragen worden door ten minste twee leden ;
  3. vrij zijn van een veroordeling voor overtredingen op de reglementeringen inzake vogelbescherming, jacht, natuurbehoud en dierenwelzijn of van de uitvoeringsbesluiten genomen in toepassing daarvan.

§2. Daartoe dient het kandidaat-lid een geschreven verzoek, mede ondertekend door twee leden, te richten tot de Raad van Bestuur, die na onderzoek zijn beslissing kenbaar zal maken, zonder deze te moeten motiveren. De Raad van Bestuur zal zich bij het nemen van haar beslissing houden aan de voorschriften, zoals die desgevallend opgenomen zijn in het Huishoudelijk Reglement.

Art. 11. De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, alsook de besluiten van haar organen na te leven. Het verzoek van het kandidaat-lid om lid te worden, houdt in dat deze de statuten, de reglementen en de werkingsprincipes van de vereniging onderschrijft ;
b. de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.

Art. 12. §1. Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld. De Algemene Vergadering kan een lid uit de vereniging sluiten, zoals voorzien in de wet. De betrokkene wordt uitgenodigd zijn verdediging voor te dragen. Het lidmaatschap eindigt automatisch door het overlijden van het lid, of ingeval van een lidrechtspersoon, door haar ontbinding, fusie, splitsing of faillissement. Elk lid dat zijn bijdrage niet betaalt wordt als ontslagnemend beschouwd.

§2. In afwachting van de beslissing over de uitsluiting van een lid, kan de Raad van Bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon:

  1. die de verplichtingen, opgelegd aan de leden in artikel 11, op ernstige wijze schendt ;
  2. die, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft zijn financiële en/of administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen.

§3. De schorsing zal per aangetekende brief worden meegedeeld aan het betrokken lid. Zij kan maximaal zes weken duren, binnen welke termijn de Algemene Vergadering moet bijeenkomen om over de uitsluiting te beslissen. Op deze bijeenkomst van de Algemene Vergadering behoudt het betrokken lid al zijn lidmaatschapsrechten. Besluit de Algemene Vergadering niet tot uitsluiting over te gaan, dan vervalt van rechtswege de schorsing van het lid en wordt deze geacht nooit te hebben plaatsgehad.

Art. 13. Het ontslagnemende of uitgesloten lid, of de erfgenamen of rechthebbenden van het overleden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op de bezittingen van de vereniging, noch op de terugbetaling van gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Art. 14. Alle leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag dat door de Raad van Bestuur wordt vastgelegd, de som van 100 Euro niet overschrijdt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van december 2001, de nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De Algemene Vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de Raad van Bestuur, het lidgeld.

Art. 15. Toegetreden leden zijn alle personen die de werking van de vereniging willen ondersteunen en daarvoor een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage overmaken. Er worden drie categorieën van toegetreden leden onderscheiden: steunende leden, beschermende leden en donateurs. De lidmaatschapsbijdragen, met een maximum van 100 Euro, worden jaarlijks door de Algemene Vergadering vastgesteld. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd bij het begin van het boekjaar op basis van de index van de consumptieprijzen. Basisindex is deze van december 2001, de nieuwe index is deze van de maand december, voorafgaand aan de aanpassing. De Algemene Vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op voorstel van de Raad van Bestuur, het lidgeld.

Art. 16. De titel van erelid wordt toegekend aan personen die zich bijzonder inzetten of hebben ingezet voor de doelstellingen die de vereniging nastreeft en die, door hun invloed, hun ervaring, hun kennis of hun titel(s), kunnen bijdragen tot de goede werking van de vereniging. Het aantal ereleden is onbeperkt. Zij worden verkozen door de Raad van Bestuur, desgevallend op de wijze bepaald in het Huishoudelijk Reglement. De rechten verbonden aan deze titel worden bepaald door het Huishoudelijk Reglement.

Go to top