TITEL II. - Optreden in het rechtsverkeer


Art. 7. §1. De vereniging heeft ook tot doel om haar doelstellingen in rechte te verdedigen en te verwezenlijken. Zij kan in rechte optreden zowel naar aanleiding van plaatselijke feiten als naar aanleiding van regelgeving van welke aard ook, uitgaande van de overheid. Bij wijze van voorbeeld kan de vereniging aldus in rechte optreden tegenover regelgeving van de overheid op het vlak van vogelbescherming, jacht, bermbeheer, natuurbehoud, vogel- en habitatrichtlijngebieden, bosbeheer, opvangcentra voor vogels en wilde dieren en dergelijke onderwerpen.

§2. De vereniging kan vergoeding, stopzetting, voorkoming en herstel eisen van iedere vorm van morele of materiële schade, voortvloeiend uit de schade aan voornamelijk haar vermogen en haar statutaire doelstellingen. Zij kan vergoeding, voorkoming en herstel eisen wegens schade toegebracht of dreigende schade aan in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden. Hetzelfde geldt ten aanzien van andere in het wild levende diersoorten. Aldus kan de vereniging vergoeding, voorkoming of herstel van schade of dreigende schade eisen wanneer vogels of andere wilde diersoorten onterecht gevangen, bejaagd of op een andere wijze geschaad worden.
 
§3. De vereniging kan eveneens in rechte optreden tot vergoeding en staking van de schade, toegebracht aan de morele belangen van haar leden, voor zover deze nauw verwant zijn met de belangen van de vereniging zelf. De vereniging houdt rekening met de procedure en de bevoegdheid ten aanzien van de onderscheiden rechtbanken zoals vastgelegd in wetten en verdragen. Voormelde opsomming is niet limitatief.
Go to top