TITEL I. – Benaming, zetel, actieradius, doelstellingen


Artikel 1. Vogelbescherming Vlaanderen vzw werd opgericht te Antwerpen op 28 juni 2002. De zetel is gevestigd in het gerechtelijke arrondissement Dendermonde: [Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas] (B.S. 16/03/2012). De Algemene Vergadering is gemachtigd de zetel naar een andere plaats in het Vlaamse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest over te brengen. De vereniging is actief in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; in uitzonderlijke gevallen ook daarbuiten. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 2. De vereniging heeft tot doel om in het werkingsgebied iedere actie of activiteit te ontplooien die bijdraagt tot verbetering van de bescherming, het behoud, het welzijn, het statuut, het leefgebied en de studie van iedere in het wild levende vogelsoort die voorkomt in het werkingsgebied, waarbij het geen rol speelt of deze soort behoort tot de Vlaamse, Europese of mondiale avifauna. Ook kan de vereniging in dezelfde zin acties of activiteiten ontplooien met betrekking tot de bescherming en het behoud van de andere wilde fauna en haar biotopen. De vereniging heeft ook tot doel de gemeenschappelijke belangen, rechten en eisen van de leden op het vlak van vogelbescherming en wat ermee samen gaat, ook in rechte, te verdedigen.

Art. 3. De vereniging kan zonder beperking en met alle mogelijke wettelijke middelen iedere daad stellen en bepaalde prioriteiten nastreven ter verwezenlijking van haar doelstellingen. Daaronder worden onder andere begrepen:

 1. het beperken van de oorzaken van verminderen en/of uitsterven van iedere in het wild levende vogel- en andere wilde diersoort en hun ondersoorten (hierna ‘wilde soorten’ genoemd) ;
 2. de strikte toepassing eisen – voor zover wettelijk toegelaten – van iedere wettelijke beschikking, van welke aard ook, met betrekking tot de bescherming en/of het behoud van wilde soorten ;
 3. het voorstellen en/of de toepassing vorderen van gewestelijke, nationale en internationale beschikkingen die tot doel hebben wilde soorten te beschermen ;
 4. alles in het werk stellen om de volledige afschaffing te bekomen van de voor de vereniging ethisch en ecologisch onverantwoorde jacht en van de vogelvangst, maar ook van iedere onverantwoorde vorm van bezit, bestrijding en vernietiging van en handel in wilde soorten ;
 5. iedere vorm van wreedheid tegenover individuen behorende tot wilde soorten voorkomen en/of aanvechten ;
 6. de ontwikkeling aanmoedigen van bestaans- en overlevingskansen van wilde soorten, zoals door het huren of verwerven, hetzij persoonlijk of in samenwerking met andere verenigingen of instanties die een gelijkaardig doel nastreven, van ieder terrein, biotoop of habitat waar wilde soorten leven of zouden kunnen leven, ter bevordering van hun behoud, hun bescherming, hun voortplanting en hun rust ;
 7. de educatie en sensibilisatie van de publieke opinie ontwikkelen door om het even welke activiteit te ontplooien ter bevordering van de kennis en de bescherming van wilde soorten en hun habitat ;
 8. alle nuttige stappen ondernemen bij de bevoegde overheden, controlebeambten, verbaliserende en gerechtelijke instanties – zowel op Vlaams, Brussels, federaal als Europees niveau – om een strikte toepassing van de wettelijke beschermingsmaatregelen van de hierboven bedoelde wilde soorten te bekomen ;
 9. het oprichten en coördineren van Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) om de nodige zorgen te kunnen verstrekken aan noodlijdende individuen behorende tot wilde soorten. Het doel van deze centra is gericht op het opnieuw in vrijheid stellen van deze dieren, en dit met de grootste overlevingskansen in een geschikte biotoop en op een voor het dier gepast tijdstip ;
 10. het oprichten van Vogelwachten die als voornaamste doel hebben het aanklagen van misdrijven, het indienen van klachten en het doen beteugelen van inbreuken op elke wetgeving waarvan wilde soorten het slachtoffer zijn, en ook elke overtreding van de wetgeving die de natuur en de open ruimte in de meest ruime zin beschermen, onder meer die betreffende natuurbehoud, bossen, jacht, vogelbescherming en ruimtelijke ordening. De werkzaamheden van deze dienst kunnen worden toevertrouwd aan hetzij vrijwilligers, hetzij personen bezoldigd door de vereniging of gesubsidieerd door de overheid ;
 11. het oprichten van werkgroepen die specifiek rond een bepaald thema werkzaam zijn, bijvoorbeeld rond de bescherming van één bepaalde vogelsoort. Er kunnen ook bestaande werkgroepen worden opgenomen op voorwaarde dat hun doelstellingen passen in die van Vogelbescherming Vlaanderen ;
 12. het organiseren van educatieve activiteiten, uitstappen en manifestaties, het oprichten van onthaallokalen en informatiecentra, het uitgeven van publicaties en het ontplooien van alle andere mogelijke activiteiten die nodig blijken voor de realisatie van het maatschappelijke doel van de vereniging ;
 13. bovenstaande lijst is een loutere opsomming en zeker niet beperkend.

Art. 4. De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten afsluiten en fondsen inzamelen. Kortom, alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

Art. 5. De vereniging is het overkoepelende orgaan en de coördinator van de door de Vlaamse overheid erkende Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren, gevestigd en werkzaam in het Vlaamse Gewest. De vereniging kan daarom een samenwerkingsovereenkomst aangaan met deze centra.

Art. 6. In het kader van de realisatie van haar doelstellingen kan de vereniging een samenwerkingsovereenkomst aangaan met haar Franstalige zustervereniging en dit onder het toezicht van de VZW Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels. De vereniging kan ook samenwerken met andere verenigingen of rechtspersonen, als hierdoor het maatschappelijke doel gemakkelijker en efficiënter kan worden verwezenlijkt. Een dergelijke samenwerking kan ook tot stand worden gebracht met organisaties of instellingen in het buitenland.

Go to top